Archive for April, 2012

2%

I N S T R U C Ț I U N I

de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în următoarele situații:

— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora;

— contribuabilii optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult;

— contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

— anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Formularul se completează în două exemplare:

— originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

— copia se păstrează de către contribuabil.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la

solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele private.

Contract nr./data — se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data — se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult — căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult.

Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult — se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon,

având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE

ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE

IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZĂ

Denumirea instituției de credit — se înscrie denumirea băncii de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislației în materie.

Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.

Documente anexate — se menționează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul

locativ etc.

Documentele se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

Presa – 10 ani ADAM Cluj

http://jdd.ro/2012/04/20/ambasadorul-belgiei-%E2%80%93-philippe-beke-%E2%80%93-prezent-la-cluj-cu-ocazia-a-10-ani-de-ajutor-mutual-adam/

http://www.napocanews.ro/2012/04/ambasadorul-belgiei-si-primarul-radu-moisin-intaresc-cooperarea-pe-linia-asistentei-sociale-si-medicale.html

http://www.cluj-am.ro/social/asociatia-de-ajutor-mutual-cluj-a-implinit-10-ani-de-existenta.html#

http://www.clon.ro/ambasadorul-belgiei-in-vizita-la-primaria-cluj-napoca/1095020

http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/ambasadorul-belgiei-in-vizita-la-primaria-cluj-napoca-ma-intorc-pentru-a-participa-la-zilele-orasului-dumneavoastra-2929071

http://www.adevarul.ro/locale/cluj-napoca/Ambasadorul_Belgiei-in_vizita_la_Primaria_Cluj-Napoca-_-Ma_intorc_pentru_a_participa_la_zilele_orasului_dumneavoastra_0_686931324.html

http://www.stiridecluj.ro/politic/ambasadorul-belgiei-in-vizita-la-primaria-cluj-napoca

http://www.ziarelive.ro/stiri/ambasadorul-belgiei-in-vizita-la-primaria-cluj-napoca.html

http://www.ziarulfaclia.ro/ambasadorul-belgiei-in-vizita-la-primaria-cluj-napoca/

http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/ambasadorul-belgiei-in-vizita-la-primaria-cluj-napoca-ma-intorc-pentru-a-participa-la-zilele-orasului-dumneavoastra-1676684.html

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=4341076&titlu=Ambasadorul-Belgiei-in-vizita-la-Primaria-ClujNapoca-Ma-intorc-pentru-a-participa-la-zilele-orasului-dumneavoastra&sub=&cat=

10 ANI !

Astazi, 20 Aprilie 2012, e zi de sarbatoare! ADAM Cluj aniverseaza 10 ani de activitate.
In prima parte a zilei, impreuna cu delegatia formata din partenerii Belgieni si ambasadorul Belgiei in Romania, am fost primiti in biroul Dlui Primar, Radu Moisin. A urmat o conferinta de presa din cadrul careia vom posta articole.
A doua parte a zilei este rezervata evenimetului festiv, unde vor lua cuvantul: oficialitati, parteneri, fondatori, momentele formale fiind intercalate de interventii artistice realizate de membrii Fundatiei pentru Ingrijirea Varstnicului.
Revenim cu poze!

Acţiunile lunii Martie la ADAM Cluj

Sesiunea de prevenţie a avut loc luni, 26.03.2012, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Am avut o participare foarte bună, am înscris 36 membri noi, care au beneficiat de măsurarea tensiunii, greutăţii, glicemiei, indicelui de masă musculară, procentul de grăsime în corp, procentul de masă musculară. Alături de noi a fost şi un voluntar al Asociaţiei, iar datorită bunei legături ce am stabilit-o cu conducerea instituţiei, vom mai repeta acţiunea.

Sesiunea informativă am desfăşurat-o miercuri, 28.03.2012, la Hotel Melody Central. Tema aleasă : « Alzheimer- consecinţele demenţei asupra apropiaţilor bolnavului », susţinută de psihologul Daniela Ciupe, în baza unei colaborări cu DGASPC Cluj. Sesiunea s-a desfăşurat sub forma unei expuneri a specialistului, urmată de o repriză de întrebări şi raspunsuri. Am înscris 24 membri noi, numărul participanţilor fiind chiar mai mare întrucât în sală au fost şi membri mai vechi ai ADAM Cluj. Calificativele primite la evaluare au fost bune, iar acţiunea a fost un succes şi datorită celor 5 voluntari, cărora le mulţumim.

Sesiune de preventie Martie 2012

Sesiune informativa Martie 2012